Vraag om Ambtshalve vermindering Box 3 heffing

De Hoge Raad heeft in haar arrest van 24 december 2021 bepaald dat de vermogensmix van box 3 (inkomstenbelasting) vanaf 2017 een niet toelaatbare inperking van het eigendomsrecht vormt.

Mede dat rechtsherstel aangeboden moet worden door uit te gaan van het werkelijk rendement.

De belastingdienst heeft alle bezwaarschriften die bij de desbetreffende massaal bezwaarprocedure box 3 over de jaren 2017 t/m 2020 horen gegrond verklaard.

Mocht u niet in bezwaar zijn gegaan, dan raden wij u aan om alsnog ambtshalve vermindering te vragen op grond van artikel 9.6 Wet IB 2001.

Uw bezwaarschrift is dan wel ongegrond, de inspecteur hoeft een te hoge belastingaanslag niet te verminderen als de onjuistheid van de aanslag voortvloeit uit rechtspraak die is gewezen nadat de aanslag onherroepelijk vast is komen te staan.

Het is afwachten wat uiteindelijk hieromtrent wordt besloten. De landsadvocaat adviseert om dit aan de politiek over te laten. Er zijn echter fiscaal juristen die stellen dat de overheid het niet kan maken om onterecht geheven belasting niet terug te geven.